WYSZUKIWARKA

NAZWA
CENA -
MIEJSCOWOSC
STANDART
 

Regulamin wypożyczalni


Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Apex Transport Sh.p.k. z siedzibą w Saranda w ramach Wypożyczalni Samochodów, w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich ww. umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową.
2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium AL prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” lub osobę upoważnioną przez Najemcę zgodnie z pkt 3 Regulaminu, ww. wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez (zawsze spełniającą wymogi określone w pkt. 2 Regulaminu) osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.
4. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący  w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
5. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem (pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody) a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
6. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w  Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
7. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przy zawarciu umowy najmu klient dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości czynszu najmu oraz kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu za cały okres trwania najmu wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymywanie faktur VAT obejmujących czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu lub przy zawieraniu umowy najmu. Płatność może zostać dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Wynajmujący informuje o dostępnych sposobach płatności bezgotówkowej na stronie internetowej, w oddziałach oraz telefonicznie, a jeżeli Wynajmujący nie wskazał inaczej, wszelkie dalsze należności za najem lub w związku z najmem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy
9. W przypadku podpisania przez Najemcę umowy najmu, protokołu przekazania samochodu lub innego dokumentu związanego z zawartą umową najmu, Wynajmujący jest zobowiązany przesłać podpisany przez  Najemcę dokument w wersji elektronicznej na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej. W takim przypadku nie udostępnia się Najemcy drukowanej wersji dokumentu.
10. W przypadku, gdy Najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z najmem samochodu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
11. Opłaty związane z prowadzeniem na życzenie Najemcy obsługi poza oddziałem Wynajmującego w którym zawarto umowę najmu wskazane są w cenniku.

Zasady używania pojazdu

12. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.
13. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium AL prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
b. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),
c. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
d. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
e. utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
14. Wyjazd poza granice Albanii do innych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd poza granice Albanii do innych krajów niż wskazane w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  a nadto wymaga skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem. Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych koszty napraw lub holowania samochodu poza granicami AL. Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice AL.
15. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniu samochodu oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone
w szczególności:
a. holowanie innych pojazdów najętym samochodem,
b. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
c. palenie tytoniu w samochodzie,
d. dokonywania w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
e. przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody.
W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w lit. „d” niniejszego punktu Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
16. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
17. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

Opłaty

18. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
19. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu.
20. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Uprzednie wezwanie Najemcy niebędącego konsumentem nie jest konieczne do dokonania ww. wypowiedzenia.
21. Pojazd posiada zamontowane urządzenie umożliwiające Wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu. Zablokowanie rozrusznika uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, gdy Najemca nie jest konsumentem, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) uprawniony jest do zablokowania rozrusznika. Po uiszczeniu przez Najemcę zaległych należności i zawiadomieniu o tym Wynajmującego, Wynajmujący uruchomi ponownie rozrusznik w terminie 24 godzin od zaksięgowania zaległej wpłaty. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do czynszu najmu. W stanie wyższej konieczności, Najemca może skontaktować się z Apex Transport
22. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w siedzibie oddziału, w którym nastąpiło wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
23. Zwrot pojazdu w oddziale Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez Wynajmującego oraz pozostawić w „skrzynce zwrotu pojazdu” kluczyki wraz z dokumentami pojazdu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). W terminie dwóch dni  od ww. zwrotu, Najemca zobowiązany jest – na wezwanie Wynajmującego – do podpisania w oddziale protokołu zwrotu. W przypadku niestawiennictwa Najemcy niebędącego konsumentem, Wynajmujący ma prawo jednostronnie sporządzić protokół zwrotu ze skutkami dla Najemcy.
24. Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w jednym z oddziałów Wynajmującego.
25. Niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji. Ponadto Wynajmujący upoważniony jest w takim przypadku do zablokowania rozrusznika pojazdu.
26. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
27. W wypadku braku zwrotu samochodu w miejscu zgodnym z umową i Regulaminem oraz w wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
28. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do Naprawienia Szkody.
29. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem Naprawienia Szkody, w tym następującymi kosztami:
a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,
b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
c. kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
d. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.
30. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.  W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub innych elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie zobowiązany do Naprawienia Szkody.
31. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku, Naprawienie Szkody polegać będzie na uiszczeniu przez Najemcę Opłaty zgodnie z Cennikiem, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jednakże w przypadku najemców będących konsumentami, Opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia jedynie siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
32. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wykonanie umowy najmu, w tym za wady pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy i Regulaminu.  
33. Wszelkie reklamacje Najemca może składać także telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: info@apex-turism.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.

Serwis, przeglądy i naprawy

34. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność  udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym . W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.
35. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego mailowo lub telefonicznie oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
36. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

37. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z telefonicznie oraz postępowania według otrzymanych instrukcji,  w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu lub utracie kluczyków do pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu oraz zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu.
38. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.

Obowiązki Wynajmującego

39. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
40. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku,
jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
41. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami AL. Ponadto w przypadku gdy Najemca nie jest konsumentem udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu lub tablicy rejestracyjnej.

Ubezpieczenie pojazdów

Samochód posiada ubezpieczenie OC/NW/Zielona Karta. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w AL prawa jazdy,
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub Regulaminem  do prowadzenia samochodu
f. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,
g. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
h. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
i. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem
j. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody. Ponadto, na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w każdym oddziale Wynajmującego.
42.Pokrycie szkody o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie następuje zarówno w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i w zakresie szkód niezgłoszonych przez najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania.
43. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.
44. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą,  Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
45. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem Naprawienia Szkody (lit. „T” Cennika), rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie Szkody stanowi obowiązek Najemcy również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

Zawarcie umowy przez formularz internetowy

46. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje, z zastrzeżeniem pkt 49, 50 i 52 Regulaminu, na podstawie oferty Klienta złożonej za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego po przez poczte e-mail oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w ww. sposób oferty Klienta.
48. Po złożeniu przez Klienta w ww. sposób oferty, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w terminie do 2 godzin od otrzymania od Klienta ww. oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po otrzymaniu oświadczenia o akceptacji oferty Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty całkowitych kosztów najmu (czynszu lub ewentualnych innych uzgodnionych opłat) lub też zaliczki na poczet kosztów najmu w wysokości wskazanej w treści oferty (Opłata Rezerwacyjna). W przypadku gdy moment dokonania rezerwacji pojazdu i wskazaną przez Klienta godzinę odbioru pojazdu dzieli mniej niż 72 godziny konieczne jest dokonanie zapłaty całkowitego kosztu najmu. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na stronie rezerwacji pojazdów.

49. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet kosztu najmu następuje w sposób inny niż poprzez platformę transakcyjną firmy e-Card, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt 48 Regulaminu napodany przez Klienta adres e-mail lub numer faksu.
50. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Klienta Wynajmujący zapewni Klientowi pojazd wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie. Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmianę pojazdu  na pojazd klasy wyższej. W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Klientowi pojazdu wyższej klasy Wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Klientowi jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty równej wysokości Opłaty Rezerwacyjnej. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Klientowi całość Opłaty Rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu zapłaconej na skutek dokonania rezerwacji samochodu.
51. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków najmu pojazdu poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 2 i 54 Regulaminu,
c. złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
d. dokonanie przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitych kosztów najmu lub Opłaty Rezerwacyjnej.
52. Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując Wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu. Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało mniej niż 12 godzin odstąpienie od umowy najmu następuje za zapłatą przez Klienta kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną (w terminie 7 dni roboczych, a w przypadku konsumentów – niezwłocznie). Jeżeli od momentu zgłoszenia rezygnacji z najmu pojazdu do momentu ustalonego terminu odbioru pojazdu pozostało co najmniej 12 godzin Wynajmujący zwraca Klientowi całość kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet kosztów najmu lub Opłatę Rezerwacyjną.
53. Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać:
a. ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,
b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
c. kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za najem,
d. w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia pojazdu - oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w lit.. „a” i „b” niniejszego punktu Regulaminu,
54. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji ,,DANE OSOBOWE" wymogów przewidzianych w pkt. 2 lub pkt. 54 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
55. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
56. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.
57. Z chwilą odbioru pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty depozytu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej umowy najmu. Zapłata depozytu może nastąpić w formie bezgotówkowej lub poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji) na karcie płatniczej Najemcy

Zał nr 1 REGULAMINU - CENNIK

ZDARZENIE OPŁATA
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy
ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki
rejestracyjnej na szybie
350 PLN
Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 350 PLN
Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 700 PLN
Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu 250 PLN
Brak kołpaka nieoryginalnego 70 PLN
Brak kołpaka oryginalnego 150 PLN
Brak panelu do radia 300 PLN
Brak dokumentów technicznych
(Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna,
Instrukcja Obsługi)
200 PLN
Demontaż części wyposażenia samochodu lub
dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody
Wynajmującego
200 PLN
Brak części wyposażenia samochodu nie
wymienionych w cenniku
opłata wg. cennika producenta + 35%
Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy
(osoby kierującej pojazdem)
2500 PLN
Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 300 PLN
Holowanie innych pojazdów wynajętym
samochodem
250 PLN
Udostępnienie samochodu osobie nie
uprawnionej do kierowania pojazdem
250 PLN
Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza
granice AL
100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za
granicą
Zwłoka w zwrocie samochodu
Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za
każdą dobę zwłoki
Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym
koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i
wyposażenia
Koszt usługi lub części +35%
Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w
ciężar polisy OC sprawcy.
1000 PLN
Uzupełnienie brakującego paliwa
6,10 zł za litr paliwa PB95 lub ON

 

 

Za Apex Transport Sh. p. k.
Prezes Zarządu
Saimir Xhibro