KËRKIM

EMËR
ÇMIM -
QYTETI
STANDARD
 

alcune parole circa i Balcani


Dispozitat e përgjithshme


1. Rregulloret përcaktojnë kushtet dhe afatet e hollësishme të marrëveshjeve për makina me qera të lidhura nga Apex Transport Sh.p.k. me seli në Sarandë, si një kompnai qeradhenjejemakinash . Rregullat zbatohen për të gjithë të poshtepërmendurit ne marrëveshjet e qirasë, përveç nëse kontrata parashikon ndryshe. Nëse kontrata nuk është në përputhje me kushtet e kontratës së qirasë  , palët janë të lidhura në mënyrë kontraktuale.
2. Personi i cili ka përfunduar 21 vjet  mund të jetë qiramarrësi i veturës dhe personi i autorizuar nderSa personat qe e shoqerojne ,duhet te kene  një letërnjoftim të vlefshëm (për një shtetas të një vendi që i përket Bashkimit Evropian - dokumentin që konfirmon identitetin Në përputhje me të drejtën kombëtare të aplikueshme për vendbanimin e qiramarrësit, ndersa për shtetasit huaj  - një pasaportë të vlefshme) dhe qe eshte e vlefshme për të paktën një vit të njohur në territorin e territorit Shqiptar. Kërkesat e parashtruara në këtë pjesë zbatohen gjatë Kohëzgjatjes së qirasë. Në rast të mospërmbushjes nga ana e Leshuesit ose personi i përfshirë në marrëveshjen e qirasë. Pika "DATA USER" ose personi i autorizuar nga qiramarrësi sipas pikës 3 të Rregulloreve, Kërkesat, qiradhënësi mund të përfundojë me qira pa periudhë mbajtjeje.
3. Makina mund të nxitet nga (gjithmonë duke përmbushur kërkesat e pikës 2 (Kushtet e përdorimit) të personit të shënuar në marrëveshjen e qirasë nën "DATA USER" ose - me pëlqimin tuaj Pronari i shprehur me shkrim nën mbajtjen e nullitetit - Nga personi i autorizuar me shkrim nga qiramarrësi.
4. Në rast të anulimit nga ana e qeramarrësit të autorizimit për personin që ka të drejtë të drejtojë automjetin e qiramarrësit, është i detyruar të njoftojë menjëherë qeradhënësin për këtë ndryshim. Në rast të braktisjes menjëherë njoftohet qiradhënësi është i detyruar të riparojë dëmin e vuajtur nga qiradhënësi për shkak të mungesës së njohurive mbi të lartpërmendurën. Revokimi i autorizimit.
5. Qeramarrësi duhet të sigurojë që dispozitat e rregulloreve për qiradhënie ose detyrimet e qiramarrësit, si dhe rregullat e sjelljes në rast aksidenti ose prishjeje të veturës, janë te detyruar edhe nga njerëzit të cilët qiramarrësi ia besoi makinën (nën Dhimbje e detyrimit për të riparuar dëmet) dhe gjithashtu njihen çdo herë që personi që ngiste makinën me detyrimet që lidhen me funksionimin e veturës.
6. Periudha e qirasë fillon nga data e specifikuar në marrëveshjen e qirasë ose nga data e transferimit të automjetit të treguar në Protokollin e Transferimit të automjetit, cilado datë është një datë më e hershme, përveç nëse faqet që ata do të vendosin ndryshe.
7. Në rast se qeradhënësi bën një njoftim për një transferim të mundshëm pas nënshkrimit të kontratës së qirasë ,afati për transferimin e automjetit për çfarëdo arsye do të njoftojë menjëherë qiramarrësin dhe palët së bashku vendosin për datën e transferimit të automjetit, Duke iu nënshtruar të drejtave të qiramarrësit që të jetë konsumator
Rezulton nga ligji përgjithësisht i zbatueshëm.
8. Në përfundim të kontratës së qirasë, klienti bën pagesën e paradhënies në shumën e qirasë dhe koston per shërbime shtesë ne rast te kohëzgjatjen e kontratës siç është përcaktuar në kontratë. Fatura e TVSH-së duke përfshirë qiranë dhe kërkesat e tjera që rrjedhin nga qiraja për tërë kohëzgjatjen e qirasë lëshohen më pas kthimitte automjetit. Nëse qeramarrësi shpreh pëlqimin për të marrë faturat e TVSH-së, duke përfshirë qiranë me qira dhe ngarkesa të tjera që rrjedhin nga qiraja në formë elektronike, fatura e TVSH-së do të dërgohet në adresën e e-mail të qiramarrësit të treguar kur rezervoni një automjet ose në liderdhjen e një qiraje. Pagesa mund të bëhet në formë të parasë ne dore ose transferta . Qeradhensi informon në lidhje me metodat e pagesës jo të gatsdetyrushme në faqen e internetit, degët dhe me telefon, dhe nëse nuk shprehet ndryshe nga qiradhënësi, çdo qira e mëtejshme ose pagesat që lidhen me të. mjetin është e detyruar ta paguajene me para ne dore ose duke bërë një depozitë në një llogari bankare
9. Nëse qiramarrësi nënshkruan marrëveshjen e qirasë, protokollin e transferimit ose ndonjë dokument tjetër që lidhet me marrëveshjen e qirasë, qiradhënësi është i detyruar të dërgojë nënshkruar nga
Ju e dorëzoni dokumentin në mënyrë elektronike në adresën e e-mailit të treguar nga qiramarrësi. Në këtë rast, versioni i shtypur i dokumentit nuk është i disponueshëm për qeramarrësin.
10. Në rast se qiramarrësi nuk është konsumator, çdo mosmarrëveshje që lind nga ose që lidhet me qiranë e makinës do të njihet nga gjykata kompetente slokale e qeradhënësit.
11. Tarifat që lidhen me drejtimin e kërkesës së qiradhënësit për të vepruar jashtë degës së qeradhënësit, ku marrëveshja e qirasë është treguar në listën e çcmimeve.

 

Rregullat për përdorimin e automjetit


12. Qiradhënësi është i detyruar të dorëzojë automjetin e dhene me qera pa defekte që ndikojnë në përdorshmërinë e automjetit. Pronari nuk është përgjegjës për dëmtimin mekanik të makinës së komponentëve, që rrjedh nga mos përmbushja e detyrimeve të qiramarrësit.
13. Kur përdoret një makinë, Qiramarrësi ose personi që nget automjetin është i detyruar të:
A. Barti dokumente të rëndësishme të kërkuara nga kontrolli i trafikut (leja e qarkullimit e vlefshme ne Shqiperi, certifikatën e regjistrimit, Sigurimin e mjetit , certifikatën e qirasë, certifikatën mjekësore, nëse kërkohet)
B. Mbrojtja e makinave dhe vjedhjeve (çdo herë që automjeti është i mbyllur dhe përfshirja e të gjitha pajisjeve anti-vjedhje; Mbrojtja e dokumenteve të kujdesshme jashtë automjetit dhe çelësat, si dhe largimi i panelit nga radioja dhe mos e lënë atë në makinë)
C. Bëni me shpenzimet tuaja per kujdesin e përditshëm të makinave (kontrolloni dhe plotësoni nivelin e vajit ne motor , ftohësin, lëngun e frenave, lëngun e xhamave, testoni presionine ajrin ne goma  dhe gjendjen e gomave, funksionimin e dritave të sinjalit, dritat e kalimit dhe të drejtimit)
D. Përdorimi i një lloji të karburantit sipas specifikimit të motorit në automjet, të dhënë në regjistrimin e dokumenteve dhe dokumentacionin teknik të automjetit,
E. Mbajtja e makinës të pastër .
14. Përtej Shqipërisë në vendet e tjera të Bashkimit Europian ,Zvicrës, Norvegjisë i nënshtrohet nenshkrimit paraprak me shkrim të qiradhënësit në formë të shkruar
Urdhri i pavlefshmërisë. Udhëtimi jashtë Shqipërisë në vende të tjera se sa është treguar në fjalinë e mësipërme është e lejueshme me kusht që qiradhënësi autorizon shprehimisht pëlqimin me shkrim të qiradhënësit për urdhrin e pavlefshmërisë, gjithashtu, ju duhet të kontaktoni qiradhënësin menjëherë para se të largoheni. Qiramarrësi është
Të detyruara për të riparuar dëmin bërë nga qiradhënësi në lidhje me shkeljen e qiramarrësit, dispozitat e kësaj pike, duke përfshirë kostot e riparimit ose tërheqjen e automjetit jashtë kufijve te Shqiperise . Mjeti ka një vendndodhje GPS, duke i lejuar qiradhënësit që të rregullojë nëse automjeti ka lëvizur përtej kufijve të Shqiperise.
15. Qiramarrësi nuk mund të përdorë makinën në një mënyrë të papërputhshme me Kontratën, Termat dhe Kushtet .
Qëllimi i makinës dhe parimet e shfrytëzimit normal të tij jo të tepërt. Nuk lejohet sidomos:
A. Rimorkimi i automjeteve të tjera me një makinë,
B. Tejkalimi i ngarkesës së lejuar,
C. Pirja e duhanit në makinë,
D. Te berit ndryshime ose ndryshimet në makinë pa pëlqimin e qiradhënësit të shprehur me shkrim nën kushtet  e pavlefshmërisë,
E. Transporti brenda veturës së kafshëve. Në rast të shkeljes së kësaj klauzole, qiramarrësi do të jetë i detyruar të riparojë dëmet. Nëse makina futet në mjetin me qira, ndryshimet e përmendura në pikën "D" të kësaj pike, qiradhënësi ka të drejtë të ngarkojë qiramarrësin me shpenzimet e rikthimit të gjendjes së mëparshme ose duke kërkuar pagesë për humbjen e vlerës së automjetit të shkaktuar nga modifikimet.
16. Pronari ose çdo person tjetër i autorizuar prej tij ka të drejtë të kontrollojë mënyrën e përdorimit të tij dhe gjendjen e automjetit dhe dokumentet e qiramarrësit në lidhje me rrethanat e mësipërme dhe qiramarrësi ka detyrimin të lejojë kontrollin dhe qasjen në dokumente.
17. Në rastet kur qiradhënësi i siguron qiramarrësit me aksesorët e automjeteve ose aksesorët e mjeteve të automjeteve (vendtakimi i fëmijës, trungu i çatisë, navigacioni portativ GPS, etj.), Qiradhënësi mban përgjegjësinë e vetme për montimin e duhur dhe përdorimin korrekt dhe të qëndrueshëm të aksesorëve dhe aksesorëve.

Pagesat

18. Qiraja paguhet 24 orë (periudha e pagesës). Vonesa në kthimin e një makine në një orë nuk rezulton me pagesen për një ditë tjetër të qirasë.
19. Shuma  e qirasë tarifohet paraprakisht me normën e aplikueshme në kohën e qirasë.
20. Në rast të pagesës me vonesë të qirasë për të paktën dy periudha të pagesës, qeradhënësi mund ta ndërpresë qiranë pa paralajmërim, duke iu nënshtruar njoftimit të ndërprerjes nga qiramarrësi, në formë të korrespondencës elektronike (email), telefonit ose SMS. E drejta për të ngarkuar qiramarrësit me interes ligjor për çdo ditë vonese në pagesë. Para se të telefononi një qiramarrës jo-konsumues nuk është e nevojshme për të bërë njoftimet e  përmendura më lart. 
21. Automjeti është i pajisur me një pajisje që mundëson që qeradhënësin të fiksojë në distancë çelësin e mjetit. Mbyllja e motorit parandalon nisjen e automjetit. Në mungesë të pagesës me kohë të qirasë ose pagesave të tjera kontraktuale, nëse qeramarrësi nuk është konsumator, qeramarrësi do të ketë të drejtë të bllokojë startuesin pas thirrjes së pasuksesshme të qeramarrësit për të paguar (në formë të korrespondencës elektronike (email) Telefon ose me SMS). Me pagesën nga qiramarrësi i shumes dhe njoftimi tek qiradhënësi, qiradhënësi do të c'bllokoje motorin brenda 24 orëve nga dërgimi i pagesës së papaguar. Për periudhën e imobilizimit të automjetit qiradhënësi mban të drejtën e marrjes me qira. Në një gjendje të domosdoshme , qiradhënësi mund të kontaktojë Apex Transport
22. Qiramarrësi është i detyruar ta kthejë automjetin në zyrën e degës ku automjeti është dorëzuar pas përfundimit të qirasë. Kthimi i automjetit në një vend tjetër mund të bëhet me marrëveshje me qiradhënësin dhe vendin e kthimit dhe tarifën që i takon qiradhënësit në lidhje me kthimin e tillë.
23. Kthimi i një automjeti në degën e qeradhënësit jashtë orarit të punës është i mundur vetëm pasi të ketë marrë pëlqimin e qiradhënësit me shkrim nën kushte e pavlefshmërisë. Në këtë rast, qeramarrësi është i detyruar të lërë automjetin në parkingun e caktuar nga qeradhënësi dhe të lëshojë në kutinë e kthimit çelësat së bashku me dokumentet e automjetit dhe biletën e hyrjes së automjetit (nëse ka). Rimbursimi brenda dy ditëve nga sa më lart, qeramarrësi është i detyruar - me kërkesën e qeradhënësit - të nënshkruajë deklaratën e kthimit të degës. Në rastin e mos përfaqësimit të një qiramarrësi jo-konsumator, pronari ka të drejtë të hartojë një regjistër kthimi me pasoja për qeramarrësin.
24. Shtyrja e qirasë kërkon pëlqimin e qeradhënësit. Qëllimi për të zgjatur kohen per makinën me qira duhet të raportohet të paktën 12 orë para përfundimit të afatit të qirasë. Zgjatja e kontratës së qirasë me 24 orë duhet të zgjidhet me postë elektronike ose me faks, dhe gjithashtu mund të bëhet në çdo ndarje të lëndëve të para. Qiramarrësi nuk ka të drejtë të heqë dorë nga zgjatja e qirasë sipas nenit. 27 të Aktit të 30 majit 2014 mbi të drejtat e konsumatorit në lidhje me formulimin e nenit. 38 pt. Akti. Zgjatja e qirasë për më shumë se 24 orë duhet të bëhet në njërën nga degët e qiradhënësit.
25. Mos kthimi i automjetit brenda 24 orëve nga përfundimi i qirasë konsiderohet si shpërdorim i veturës dhe i raportohet Policisë. Përveç kësaj, qiradhënësi është i autorizuar të kyçë motorin e mjetit në një rast të tillë.
26. Në rast të ndërprerjes së kontratës së qirasë pa njoftim, qeramarrësi është i detyruar që menjëherë të tregojë vendndodhjen e veturës dhe ta kthejë atë në vendin e përcaktuar paraprakisht nga qiramarrësi dhe qiradhënësi menjëherë, por jo më vonë se 12 orë.
27. Në rastin e mos kthimit të automjetit në vend në përputhje me marrëveshjen dhe rregulloret dhe në rast të vonesës në kthimin e veturës, qeramarrësi është i detyruar të paguaje kosto shtese . Në mungesë të kthimit në kohë të automjetit, qiradhënësi ka të drejtë të marrë makinën, çelësat, politikat, dokumentet e automjetit nga qeramarrësi dhe të ngarkojë qeramarrësin me shpenzimet e bëra për të marrë makinën.

28. Qiramarrësi është i detyruar ta kthejë veturën me të njëjtën sasi karburanti që ka marrë në pranimin e veturës. Në rast të shkeljes së lartpërmendur, qeramarrësi është i detyruar të paguaje koston ekstra.
29. Qiradhënësi ka të drejtë të ngarkojë qeramarrësin me riparimin e dëmtimeve, përfshirë këtu:
A. Mangësitë në pajisjet e makinës ose pjesëve të tij të përshkruara në protokollin e transferimit dhe kompensimin për përdorimin e veturës brenda ose jashtë fushës së veprimit normal,
B. Dëmtimi i shkaktuar nga përdorimi i paautorizuar i makinës ose nga neglizhenca e qeramarrësit (p.sh. pasqyrat e dëmtuara, fenerët e plasaritur, dëmtimi i vogël i pjesëve të trupit)
C. Kostoja e rikthimit të automjetit në veshjen normal të zakonshëm, përfshirë kolltukët dhe kostot e tapicerie,
D. Kompensimi për humbjen e vlerës së automjetit si rezultat i një aksidenti ku shkaku i aksidentit ishte fajtor ose pjesërisht fajtor qiramarrësi, shoferi ose pasagjeri i automjetit ose për humbjen e vlerës së automjetit si një rezultat i ndryshimeve apo ndryshimeve të paautorizuara
30. Në rast të humbjes së komponentëve ose pajisjeve të veturës dhe dëmtimit të shkaktuar nga përdorimi i paautorizuar dhe mbrojtja e automjetit dhe humbja e dokumenteve, qeramarrësi është i detyruar të riparojë dëmtimin. Nëse qiramarrësi humb një nga pikat e mëposhtme: dëshmi, targa e regjistrimit, çelësat e makinave ose sendet e tjera të treguara në listën e Çmimeve, qeramarrësi do të jetë i detyruar të riparojë dëmtimin.
31. Në rast se një ngjarje është treguar në Listën e Çmimeve, Riparimi i Dëmit do të përbëhet nga pagesa e qeramarrësit sipas Listës së Çmimeve, me që qeradhënësi ka të drejtë të kërkojë kompensim plotësues. Sidoqoftë, në rast se qiramarrësi është konsumues, tarifa e treguar në Listën e Çmimeve është një funksion informacioni dhe paraqet një shumë indikative dëmtimi të qeradhënësit për ngjarjen. Qiramarrësi i cili është konsumatori do të jetë përgjegjës në bazë të fajit, në varësi të përgjegjësisë më të gjerë të parashikuar nga ligji. Huadhënësi i një detyrimi jo-konsumator do të lirojë vetëm fuqinë e vetme dhe ekskluzive të Huadhënësit.
32.Qeramarrësi duhet t'i nënshtrohet qiramarrësit për kryerjen e kontratës së qirasë, duke përfshirë defektet e automjetit, në përputhje me dispozitat e Kodit Civil, kushtet e kontratës dhe të rregulloreve.
33. Të gjitha ankesat mund të bëhen me telefon ose me e-mail në emailin e qiradhënësit: info@apex-turism.pl Ankesat janë përpunuar brenda 14 ditëve nga paraqitja e tyre dhe në rast të shqyrtimit të ankesës kërkon informata shtesë nga Qiramarrësi - Brenda 14 ditëve nga transferimi i informacionit të kërkuar nga qeramarrësi.

Shërbim, rishikime dhe riparime

34. Qeramarrësi merr parasysh nevojën për të vënë në dispozicion të Pronarit një rishikim periodik të leximeve në afërsi të rrugës sipas Rekordit të Shërbimit të Automjeteve ose Protokollit të Transferimit të Automjeteve (+/- 500 km tolerancë) ose në kompjuter në bord në marrëveshje Dhe ranë dakord kohë me pronarin. Nëse një automjet duhet të sigurohet për inspektim në shkallë më të lartë të kilometrazhit ose nuk ka fare, qiramarrësi do të jetë përgjegjës për riparimin e dëmeve, veçanërisht për koston e inspektimit dhe dëmtimin e qiradhënësit në formën e humbjes së garancisë së automjetit.
35. Qiramarrësi nuk është i autorizuar të urdhërojë riparimin, korrigjimin, modifikimin, inspektimin ose riparimin ose servisimin e automjetit me qira pa pëlqimin e qiradhënësit me shkrim nën vuajtjen e pavlefshmërisë. Në rast të avariimit, aksidentit rrugor ose dëmtimit të automjetit gjatë periudhës së qirasë, lizingmarrësi është i detyruar që menjëherë ta njoftojë qiradhënësin me e-mail ose telefon dhe të ndjekë udhëzimet e dhëna nga qiradhënësi. Pa pëlqimin e qiradhënësit, është e ndaluar të vazhdohet me ngarjen deri sa të ndreqetproblemi. Qiramarrësi mund ta riparojë veturën vetëm pas marrjes së pëlqimit të qiradhënësit (me shkrim, i pavlefshëm ose i pavlefshëm) në lidhje me vendin dhe shkallën e riparimit. Më pas qiramarrësi është i detyruar të paraqesë faturat për shërbimin e kryer, kthimin e pjesëve të përmendura dhe të bëjë një deklaratë që përshkruan rrethanat e aksidentit.
36. Qiradhenesi, pasi pranon korrektësinë e riparimit dhe dështimin e përgjegjësisë së qiramarrësit për demitim, i kthen të gjitha shpenzimet e dokumentuara nga faturat.

Dëmtimi, aksidenti, vjedhja e makinave - procedura e sjelljes

37. Në rast të dëmtimit të automjetit, aksidentit, vjedhjes së automjetit, dëmtimit të makinës që rezulton nga vjedhje ose veprim tjetër i ndaluar ose humbja e çelësave të automjetit, qiramarrësi është i detyruar që menjëherë ta njoftojë këtë fakt qiradhënësin duke kontaktuar nepermjet telefonit dhe duke ndjekur udhëzimet e marra, paraqitjen e një kërkese me siguruesin e treguar në polisën e sigurimit dhe gjithashtu menjëherë të telefononi Policinë. Njoftimi i qiradhënësit për vjedhjen e makinave ose humbjen e çelësave të automjetit do t'i lejojë qiradhënësit që ta gjejë automjetin dhe të mbyllë në distancë çelësin e mjetit.
38. Në rast se nuk e njofton qeradhënësin për ngjarjet e përmendura në paragrafin e mësipërm, qiramarrësi është i detyruar të riparojë dëmin.

Detyrimet e Qiragdhënësit

39. Nëse nuk shprehet ndryshe në marrëveshjen e qirasë,  qiradhënësi nuk është përgjegjës për dëmet e pësuara nga qiramarrësi si pasojë e një dëmtimi të makinave, dëmtimit të makinës, aksidentit nëse dëmi nuk ishte për shkak të performancës së dobët të detyrimeve të qiradhënësit.
40. Në rastin e imobilizimit të një makine të marrë me qira për një periudhë më të gjatë se 24 orë, qiradhënësi do t'i ofrojë qiramarresit një mjet zëvendësimi nëse ai ka një mjet që mund t'i transferohet qiramarrësit. Koha e dorëzimit të qiradhënësit llogaritet nga koha kur qiradhënësi merr informacionin nga qiramarrësi (shoferi) për ndodhjen e frenimit të automjetit ose nga momenti kur qiradhënësi zbulon se makina është e paoperueshme për më shumë se 24 orë (në varësi të Të cilat ngjarjet e mësipërme ndodhin më vonë). Datat e treguara në fjalinë e mësipërme nuk përfshijnë fundjavë, dmth. Periudhën nga ora 20.00 të premten deri në orën 7.00 të ditës së hënë dhe pushimet statutore nga ora 20.00 në ditën e mëparshme deri në orën 7.00 të ditës pasardhëse. Termi standard i fundjavës. Për periudhën e pritjes për një makinë zëvendësuese, qiramarrësi nuk paguan qiranë për qira në rast se,makina e zëvendësimit ka një standard më të ulët, qiraja zvogëlohet në mënyrë të përshtatshme, në varësi të të drejtave të qiramarrësit që të jetë konsumator sipas ligjit në përgjithësi të zbatueshëme.
41. Makina e zëvendësimit nuk do të jetë e disponueshme nëse automjeti është i fiksuar jashtë kufijve të Shqiperise. Përveç kësaj, nëse qiramarrësi nuk është konsumator, automjeti zëvendësues nuk do të jetë i disponueshëm nëse ndodh një nga ngjarjet: humbja e çertifikatës së regjistrimit, sigurimi, çelësat e makinave ose targat e regjistrimit.

Sigurimi i automjeteve

Makina ka sigurim OC / NW / Green Card. Në fushën e mbuluar nga sigurimi, qiramarrësi mund të dëshirojë të marrë sigurime për të mbuluar dëmet për të cilat qiramarrësi është përgjegjës. Megjithatë, fusha e sigurimit nuk përfshin, në veçanti:
A. Me qëllim që të dëmtojë automjetin,
B. Dëmtime gjatë ngasjes në shtet pas pirjes ose pijes, pas përdorimit të drogës ose drogës psikotrope ose pa leje të vlefshme dhe të jeluan ne Shqiperi,
C. Dëmtimi i automjetit nëse kufiri i shpejtësisë është tejkaluar për së paku 30 km / h, ose nëse është kryer një shkelje tjetër e rëndë e trafikut (siguruesi rezervon pjesën e personit të siguruar - ekskluzivitetin ose përjashtimin total të përgjegjësisë së siguruesit për dëmin) .
D. Nëse shoferi ka ikur nga vendi i ngjarjes
E. Dëmi i shkaktuar kur personi përgjegjës ishte një person i paautorizuar sipas marrëveshjes së qirasë ose rregulloreve të qarkullimit.
F. vjedhja e makinave, në rast se qiramarrësi nuk është në gjendje të ofrojë çelësat ose certifikatën e automjetit të vjedhur,
G. Vjedhja e një makine në të cilën nuk janë aktivizuar të gjitha pajisjet anti-vjedhje të instaluara në të,
H. Vjedhja e një automjeti, pajisja e tij dhe dëmtimi i një automjeti ose i pajisjeve të tij si rezultat i një vjedhjeje tentative nëse një incident ka ndodhur jashtë Bashkimit Evropian,
I. Vjedhje, e cila rezultoi që vjedhja e radios së bashku me panelin
J. Raste të tjera të veçanta që rrjedhin nga kushtet e përgjithshme të kontratave ose politikave të sigurimit. Qiramarrësi është i detyruar të lexojë kushtet e politikës, kushtet e përgjithshme të kontratave të sigurimit të makinës dhe ndryshimet në kushtet e përgjithshme të kontratave të sigurimit të makinave, si dhe të përmbushë kushtet e rregullave dhe nëse automjeti Është vënë në dispozicion, gjithashtu udhëzon personin përgjegjës për automjetin. Dokumentet - nën keshillen  e detyrimit për të riparuar dëmin. Përveç kësaj, me kërkesë të qiramarrësit, përmbajtja e termave dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit i vihen në dispozicionte qiramarrësit para përfundimit të qirasë. Pas lidhjes së kontratës, qiradhënësi mund të njohë kushtet  e përgjithshme të kontratës së sigurimit në secilën njësi të qiradhënësit.
42. Mbulimi i dëmit të përmendur në paragrafin e mësipërm nuk do të bëhet as në dëmin që nuk mbulohet nga përgjegjësia e siguruesit ose në lidhje me dëmet që nuk janë raportuar nga qiramarrësi tek siguruesi në atë mënyrë që të mundësojë pagesën e Kompensim.
43. Automjetet mund të sigurohen kundër përgjegjësisë ne rast qarkullimi ne nnje vend tjeter (të ashtuquajturat Karta e Gjelbër). Ky sigurim mund të lëshohet pas faktit të largimit nga qiradhënësi që të punësojë një minimum prej 24 orësh para dhënies me qira.
44. Makinat kanë sigurim anti-vjedhje të kërkuar nga kompania e sigurimeve. Për mbrojtjen e pronës dhe mbrojtjen e vjedhjes, qiradhënësi instalon pajisjet GPS për gjetjen në makina me qira.
45. Në rast të dëmtimit të qiramarrësit nga qiramarrësi, qiramarrësi do të jetë përgjegjës për riparimin e dëmit ("T" të Listës së Çmimeve), duke kompensuar qiradhënësin për shpenzimet e kryerjes së riparimeve dhe për humbjen e vlerës së tregut të automjetit i dëmtuar. Riparimi i dëmeve është përgjegjësi e qiramarrësit edhe kur qiradhënësi, për shkak të vlerës së ulët të dëmit, do ta lirojë qiramarrësin nga detyrimi për të raportuar dëmin tek siguruesi, duke vendosur që të mbulojë koston e riparimit të vetes.

Përfundimi i kontratës nëpërmjet formës së internetit

46. Përfundimi i marrëveshjes së qirasë me qiradhënësin duke plotësuar dhe pranuar formularin në internet, duke iu nënshtruar dispozitave 49, 50 dhe 52 të Rregullores, bazuar në ofertën e Klientit të dorëzuar përmes formularit në internet që është në dispozicion pas deklaratës e-mail të qiradhënësit Rreth pranimit të dorëzuar në të lartpërmendurat. Mënyra e ofertës së Klientit.
48. Kur paraqitet nga Konsumatori në të lartpërmendurat. Mënyra e ofertës, qiradhënësi është i detyruar të dërgojë Klientin një deklaratë pranimi ose mos pranimi të ofertës brenda 2 orëve nga marrja nga klienti i përmendur më lart. Oferta në adresën e e-mailit të treguar nga Konsumatori. Pas marrjes së deklaratës së pranimit, klienti është i detyruar të paguajë kostot totale të qirasë (qiranë ose ndonjë tarifë tjetër të rënë dakord) ose pagesën e paradhënies për qiranë e specifikuar në ofertë (Tarifa e Rezervimit). Kur koha e rezervimit të automjetit dhe koha që konsumatori duhet të marrë automjetin më pak se 72 orë, është e nevojshme të paguhet kostoja totale e qirasë. Konsumatori zgjedh mënyrën e pagesës në dispozicion nga faqja e rezervimit të automjeteve.

49. Nëse shlyerja e pagesës së qirasë kryhet në një mënyrë tjetër, përveç nëpërmjet platformës së transaksioneve me e-Card, përmbushja nga ana e Klientit të formularit në internet do të konsiderohet si dorëzimi i ofertës fillestare dhe pagesa e qirasë Llogari bankare e huadhënësit në faqen e tij të internetit. Rrjeti trajtohet si oferta përfundimtare. Në këtë rast, qiradhënësi menjëherë pas pranimit të konfirmimit të dergimit të parave  të përmendura më sipër. Me pas do ti dërgojë Klientit një deklaratë pranimi ose mos pranimi të ofertës në permendur ne piken 48 të Rregullores, adresuar nga adresa e e-mailit ose numri i faksit të Klientit.
50. Nëse qiradhënësi nuk arrin të dorëzojë brenda kohës së treguar në formën e internetit të makinës në klasën e përzgjedhur nga klienti, qiradhënësi duhet t'i sigurojë klientit një automjet të klasit më të lartë me të njëjtën normë qiraje të zbatueshme për qira të automjetit Për të cilat porosia është bërë nga klienti. Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata nëse nuk pranon të ndryshojë automjetin në një automjet te klases më të lartë. Kur nuk është e mundur që qiradhense nuk mund ti siguroje klientit nje automjet klasit të lartë , Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata derisa të paguhet shuma e tarifës së rezervimit. Në një rast të tillë, qiradhënësi do të rimbursojë konsumatorin për të gjithë tarifën e rezervimit ose shumën e qirasë së paguar si rezultat i prenotimit të një veture.
51. Kushtet për pranimin e ofertës nga ana e qiradhënësit janë:
A. Pranimi nga Konsumatori i kushteve të qiradhënies së automjetit duke plotësuar formularin në internet në faqen e internetit të qiradhënësit me të gjitha të dhënat e kërkuara nga qiradhënësi, duke pranuar përmbajtjen e Rregulloreve dhe duke shfaqur një mesazh që konfirmon pranimin e Rezervimit,
B. Përmbushja e kushteve të përcaktuara në pikës. Rregullat 2 dhe 54,
C. Vendosja e një porosi(reservimi i nje automjeti) të paktën 72 orë përpara datës së caktuar të lëshimit të automjetit të specifikuar në formën e uebit,
D. Klienti bën një pagesë për qiradhënësin për tarifën totale të qirasë ose të rezervimit.
52. Konsumatori mund të refuzojë marrjen e automjetit të rezervuar duke informuar qiradhënësin për ndërprerjen e qirasë. Nëse nga momenti i reservimit klienti kerkon anulimin të qirasë ka afat  deri 12 ore nga koha e caktuar të pranimit të automjetit, , Klienti duhet të paguajë shumën e barabartë me tarifën e Rezervimit, si shpërblim. Pronari pastaj do të jetë i detyruar ti kthej Konsumatorit shumen e paguar te parave qe kalojne shume e reservimit  (brenda ditëve të punës dhe në rastin e konsumatorëve - pa vonesë). Nëse nga momenti i anulimit të qirasë deri në kohën e të pranimit te automjetit, mbeten të paktën 12 orë, qiradhenesi duhet të rimbursojë klientin për shumën totale të paguar nga klienti .
53. Marrja ne dorzim e automjetit mund të bëhet vetëm nga qiramarresi personalisht. Në momentin e marrjes së makinës qiramarresi është i detyruar të ketë:
A.Një kartë identiteti e vlefshme dhe kur klienti është një shtetas i huaj - një pasaportë e vlefshme,
B.Patentë shoferi të vlefshme dhe të njohur në territorin e Shqiperise  ,
C. Pagesa nepermjet kartës se kreditit ose parave ne dore për të bërë pagesën për qiranë,
D. Nëse  ka persona te tjerë të autorizuar  marre ne dorzim automjetin ather duhe te kene  -  dokumente origjinale te pershkruara ne paragrafet me siper   "a" dhe "b" të kësaj Rregulloreje,

54. Në rast të mospërmbushjes nga ana e Klientit ose një personi tjetër të treguar prej tij në formularin në internet sipas kërkesave të "DREJTA PERSONALE" të specifikuar në pikën 2 ose 54 të Rregullores, qiradhënësi do të ketë të drejtë ta ndërpresë qiranë pa periudhë mbajtjeje. Tarifa e rezervimit është e pakthyeshme. Pronari do të jetë i detyruar të kthejë menjëherë te Klienti shumën e paguar që tejkalon tarifën e Rezervimit.
55. Nëse qiramarres nuk arrin të marre automjetin brenda afatit të caktuar nga qiradhenesi brenda 12 orëve nga data e pranimit, konsiderohet se qiraja është ndërprerë. Pronari pastaj do të jetë i detyruar të kthejë menjëherë klientit  vetëm shumat e paguara që tejkalojnë tarifën e Rezervimit.
56. Qiramarrësi nuk ka të drejtë të tërhiqet nga qiraja sipas nenit. 27 të Aktit të 30 majit 2014 mbi të drejtat e konsumatorit në lidhje me formulimin e nenit. 38 pt. Akti.
57. Pas marrjes së automjetit, qiramarrësi është i detyruar të paguajë një depozitë për të siguruar pretendimet e qiradhënësit në bazë të marrëveshjes së qirasë. Pagesa mund të bëhet në formën e bllokimit ne karten e kreditit ose me para të ne dore (para autorizimit të operacioneve) në kartelën e pagesës së qiramarrësit

Shtojca 1

DEMTIMI PENALITETI
Asnjë kartë regjistrimi, politikë
Sigurimi, targë ose afishe
Regjistrimi në xhami
80 Euro
Asnjë çelës per mbyllje piloti qendror 80 Euro
Asnjë çelës me telekomandë të mbylljes qendrore 170 Euro
Humbja ose shkatërrimi të telekomandës te alarmit 70 Euro
Asnjë kapak jo-origjinal 20 Euro
Asnjë kapak origjinal 40 Euro
Asnjë panel për radio 80 Euro
Asnjë dokument teknik
(Regjistri i Shërbimeve të Automjeteve, Libri i Garancisë,
Manuali i perdoruesit)
50 Euro
Shkarkimi i aksesorëve të makinave ose
Bëni modifikime ose ndryshime të tjera pa leje nga
qiradhënësi
50 Euro
Pjesë e pajisjeve të makinave  qe nuk eshte
listuar në listën e çmimeve
Tarifa sipas listës së çmimeve të Prodhuesit + 35%
Pirja e duhanit në makinë 60 Euro
Humbja e garancisë në veturë për shkak të fajit të qiragmarrësit
(Personi që ngiste automjetin)
650 Euro
Bartja e kafshëve brenda makinës 80 Euro
Rimorkimi i automjeteve të tjera me makinen e marre me qera 50 Euro
Venia ne dispozicion për dikë që nuk është i autorizuar për ta perdorur 70 Euro
Lëvizja e pautorizuar e automjeteve jashtë kufijve të Shqiperise 25 Euro për çdo ditë të makinës qëndroni prapa limitit
Vonesa në kthimin e veturës Tre herë norma e qirasë ditore për
Çdo ditë vonesë
Kostoja e riparimit të fletë metalike lak, mekanike (duke përfshirë
kostot e tapicerise) dhe pjesët e këmbimit dhe paisjeve
Kostoja e shërbimit ose pjesëve + 35%
Dëmi qe behet gjatë qirasë dhe nuk u pastrohet 25 Euro
Plotsimi i karburantit të humbur
1,5 Euro për litër lëndë djegëse PB95 ose Diesel

 

 

Apex Transport Sh. p. k.
Kryetar
Saimir Xhibro